Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 2_clip4/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1105 | 02-07-2012

Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 2_clip4/6

Dieu Dung Quan Am Part B_clip4

Recorded on January 9, 2010 at Truc Lam Monastery

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.