Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 2_clip5/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1263 | 21-12-2010

Thầy Thích Pháp Hòa - Diệu Dung Quán Âm Part 2_clip5/6

Thay Thich Phap Hoa - Diệu Dung Quán Âm Part 2

Recorded on January 9, 2010 at Truc Lam Monastery

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.