Thay Thich Phap Hoa - Diệu Dung Quán Âm part 4_clip3/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1045 | 17-12-2010

Thay Thich Phap Hoa - Diệu Dung Quán Âm part 4_clip3/6

Dieu Dung Quan Am part 4_clip3

March 6, 2010 Truc Lam Monastery

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.