Thay. Thich Phap Hoa - Realization on Impermanent (Jan. 21, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

870 | 12-12-2012

Thay. Thich Phap Hoa - Realization on Impermanent (Jan. 21, 2011)

Thay. Thich Phap Hoa - Realization on Impermanent
(January 21, 2011)

Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.