Thầy Thích Pháp Hòa - Ước Nguyện Cao Đẹp part 1-clip6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1000 | 20-12-2010

Thầy Thích Pháp Hòa - Ước Nguyện Cao Đẹp part 1-clip6.avi

Recorded on November 13, 2010 at Chùa Hải Đức in Regina

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.