Thầy Thích Pháp Hòa - Ước Nguyện Cao Đẹp part 2-clip2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

937 | 19-08-2011

Thầy Thích Pháp Hòa - Ước Nguyện Cao Đẹp part 2-clip2.avi

Recorded on November 14, 2010 at Chùa Hải Đức in Regina

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.