Theo Chỗ Kết Mây Lành - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc 3-6-2017)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

135 | 04-11-2017

Theo Chỗ Kết Mây Lành - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc 3-6-2017)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.