Thiền Trong Đời Sống 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (TĐ. Mây Từ, Mar.3, 2017)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

303 | 23-05-2017

Thiền Trong Đời Sống 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (TĐ. Mây Từ, Mar.3, 2017)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.