Trân Quý Thời Gian - Thầy. Thích Pháp Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

487 | 16-02-2017

Trân Quý Thời Gian - Thầy. Thích Pháp Hòa

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.