Tràng Hoa Đại Nghuyện 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Nov.6, 2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

193 | 04-05-2017

Tràng Hoa Đại Nghuyện 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Nov.6, 2014)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: tvtruclam97@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.