Tứ Hoằng Thệ Nguyện - Thầy.Thích Pháp Hòa

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1239 | 26-10-2013

Tứ Hoằng Thệ Nguyện - Thầy.Thích Pháp Hòa

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB T5G 1X4
Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.