Tu Mau Kẻo Trể - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 4, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1177 | 17-01-2013

Tu Mau Kẻo Trể - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 4, 2011)

Tu Mau Kẻo Trể - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 4, 2011)
Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.