Tứ Vô Lượng Tâm: Hỷ xả (15/07/2007) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

402 | 30-06-2016

Tứ Vô Lượng Tâm: Hỷ xả (15/07/2007) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 15-07-07.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.