Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi (24/06/2007) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

384 | 01-07-2016

Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi (24/06/2007) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 24-06-07.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.