Tuổi Trẻ Vào Đời (The Youth Make Way In World) - English Sub - Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

781 | 28-05-2015

Tuổi Trẻ Vào Đời (The Youth Make Way In World) - English Sub - Thích Phước Tiến

It's true that we don't know What we've got until it's gone, But it's also true that we don't know What we've been missing until it arrives. - Ta thường chẳng biết mình có gì cho đến khi đánh mất chúng, - và cũng chẳng biết mình thiếu gì cho đến khi chúng đến.

http://phatphapungdung.com/phap-am/tuoi-tre-vao-doi/c17.html

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.