Tương Trợ - Thầy. Thích Pháp Hòa tại San Jose, CA (Sep. 24, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

857 | 24-11-2012

Tương Trợ - Thầy. Thích Pháp Hòa tại San Jose, CA (Sep. 24, 2011)

Tương Trợ - Thầy. Thích Pháp Hòa tại San Jose, CA (Sep. 24, 2011)
Giảng tại Chùa Lâm Viên

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.