Vấn đáp: chuyển hóa cảm xúc- TT. Thích Nhật Từ- www.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

688 | 16-09-2015

Vấn đáp: chuyển hóa cảm xúc- TT. Thích Nhật Từ- www.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: chuyển hóa cảm xúc- TT. Thích Nhật Từ- www.ChuaGiacNgo.com

Giảng tại chùa Pháp Hoa, TP. Marseille, Pháp, ngày19/07/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.