Vấn đáp: Lễ hằng thuận -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

755 | 20-08-2015

Vấn đáp: Lễ hằng thuận -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Lễ hằng thuận -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại TP. Munchen, Đức quốc, ngày 30/07/2015 và TP. Aalen, Đức quốc, ngày 01/08/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.