Vấn Đáp: Vong Nhập - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

948 | 07-06-2015

Vấn Đáp: Vong Nhập - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Ngày tốt, ngày xấu, Tái sinh và vong nhập, Ngoại cảm và tìm mộ, Chết trùng - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Sùng Đức, ngày 20/06/2012

Vấn Đáp: Tái Sanh -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=wLsxILf_wdg

Vấn Đáp: Ngày Tốt Ngày Xấu - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=p1lk6_tAa9Y

Vấn Đáp: Chết Trùng - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=aq2gY5xa5KE

Vấn Đáp: Ngoại Cảm - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JEYDscATPYQ

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.