Vi Diệu Hương Khiết - Thầy. Thích Pháp Hòa (May 15, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

898 | 15-03-2013

Vi Diệu Hương Khiết - Thầy. Thích Pháp Hòa (May 15, 2011)

Trúc Lâm Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca
http://bit.ly/truclam2

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.