Vì Đời Vô Thường - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Huệ Quang, Nov. 27 - 28, 2010)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

309 | 25-12-2016

Vì Đời Vô Thường - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Huệ Quang, Nov. 27 - 28, 2010)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.