Viên Ngọc Pháp Hoa 2 (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Pháp Hoa Adelaide Úc Châu, Nov.18, 2015)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

438 | 17-06-2016

Viên Ngọc Pháp Hoa 2 (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Pháp Hoa Adelaide Úc Châu, Nov.18, 2015)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn!
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.