Vượt Tứ Tướng 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (TV. Huyền Quang, Apr.21, 2016)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

536 | 20-05-2016

Vượt Tứ Tướng 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (TV. Huyền Quang, Apr.21, 2016)

Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn !
Truc Lam Monastery
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://www.truclam.ca/
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.