The War Inside - Thay. Thich Phap Hoa (Nov. 11, 2005)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1044 | 18-07-2014

The War Inside - Thay. Thich Phap Hoa (Nov. 11, 2005)

May the hearers of waking from forgetfulness and
transcend all anxiety and sorrow !

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB
T5G 1X4 Canada
(780) 471-1093
http://truclam.ca/vietnamese/
Email: info@truclam.ca
http://cms.forvn.com/forums/viewforum.php?id=75

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.